Konkurs na portalu Facebook

Konkurs na portalu Facebook

Marzec jest Światowym Miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej. Z tej okazji, już dzisiaj, na naszym fanpage na Facebook’u rusza konkurs „Kraków ze Zdrowym Uśmiechem„. Konkurs trwający do 2 kwietnia będzie podzielony na 5 tygodniowych etapów. W każdym z etapów wygrać można cenne nagrody jakimi są szczoteczki elektryczne Oral B. Po więcej informacji zapraszamy na nasz Fanpage.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu Studio Stomatologii Estetycznej Se „Kraków ze Zdrowym Uśmiechem”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kraków ze Zdrowym Uśmiechem” (dalej „Konkurs”).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest SE+ Studio Stomatologii Estetycznej Barbara Książkiewicz-Jóźwiak z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Stefana Batorego 6/2, numer NIP: 6761488900, REGON: 350700500 (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem: (i) portalu http://www.facebook.com/ („Portal Facebook”), w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (fanpage) @studiostomatologiiestetycznej.
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U.2019 poz. 847 z późn. zm.).
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania pierwszego Postu konkursowego tj. dnia 1 marca 2021 r. o godzinie 12:00 i trwa do godziny 23:59 dnia 2 kwietnia 2021 r.
7. Okres promocyjny na potrzeby wyłonienia zwycięzców (dalej jako „Zwycięzcy”) Nagród
zostanie podzielony na 5 (słownie: pięć) etapów tygodniowych:
TYDZIEŃ I : 01.03 – 05.03.2021 r.;
TYDZIEŃ II : 08.03 – 12.03.2021 r.;
TYDZIEŃ III : 15.03 – 19.03.2021 r.;
TYDZIEŃ IV : 22.03 – 26.03.2021 r.;
TYDZIEŃ V : 29.03 – 02.04.2021 r.
(dalej jako: „Etapy tygodniowe”).

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
a) Strona konkursowa – strona internetowa, na której przeprowadzany jest Konkurs, znajdująca się pod adresem: https://www.facebook.com/studiostomatologiiestetycznej
b) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.
c) Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
d) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
e) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagroda, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. III ust. 4 Regulaminu.
g) Post konkursowy – zamieszczony na Stronie konkursowej w serwisie Facebook zawierający zadanie konkursowe wskazane w pkt. III ust. 4 Regulaminu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
a) być osobą fizyczną,
b) mieć ukończone co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego, przy czym na żądanie Organizatora Uczestnik, który ukończył 13 lat i nie ma ukończonych 18 lat, przedstawi Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia zgody także po powiadomieniu Uczestnika o wygranej.
c) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
d) posiadać aktywne konto w serwisie Facebook,
e) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
f) wykonać zadanie konkursowe, opisane w ust. 4 poniżej i przesłać stanowiącą wykonanie zadania konkursowego Odpowiedź w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.

3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższych okoliczności, lecz w przypadku uzyskania informacji w tym zakresie, ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
4.Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać opisane w Poście Konkursowym zadanie brzmiące następująco:
TYDZIEŃ I : 01.03 – 05.03.2021 r.: „Napisz w jaki sposób Ty przekonujesz przyjaciół i rodzinę do dbania o zdrowie jamy ustnej? (dalej: „Odpowiedź”).
TYDZIEŃ II : 08.03 – 12.03.2021 r.: „Napisz o czyj uśmiech – oprócz swojego oczywiście – dbasz na co dzień” (dalej: „Odpowiedź”).
TYDZIEŃ III : 15.03 – 19.03.2021 r.: „Napisz co najbardziej cenisz u dentysty i czym kierujesz się, wybierając swojego stomatologa? (dalej: „Odpowiedź”)
TYDZIEŃ IV : 22.03 – 26.03.2021 r.: „Napisz wierszyk zachęcający do dbania o zęby” (dalej: „Odpowiedź”)
TYDZIEŃ V : 29.03 – 02.04.2021 r.: „Napisz, jaki masz sposób na olśniewający uśmiech?” (dalej: „Odpowiedź”)
Odpowiedź nie może zawierać żadnych linków do stron internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 500 znaków (włączając spacje i znaki interpunkcyjne).
5. Wysłane zgodnie z ust. 4 Odpowiedzi będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców na zasadach wskazanych w pkt. IV ust. 8 Regulaminu.
6. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość Odpowiedzi w trakcie trwania Konkursu zarówno biorąc udział w Konkursie przez Serwis Facebook.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, tj. z wyłączeniem treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących SE+ Studio Stomatologii Estetycznej.
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e) powinna być zgodna z regulaminem Portalu Facebook i jego funkcjonalnościami.
8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie
w przypadku:
a) naruszenia postanowień ust. 7 powyżej;
b) nie wykazania nie budzącej wątpliwości zgody przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w konkursie zgodnie z pkt. III ust. 2 lit b) Regulaminu, w terminie 2 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora;
c) w razie stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Portalu Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Facebook), korzysta z programów umożliwiających automatyczne lub półautomatyczne dokonywanie zgłoszeń do Konkursu lub prowadzi inne podobne działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników;
d) niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem.
O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej w Facebook, z podaniem przyczyny wykluczenia.
9. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie.

IV. NAGRODA
1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Konkursu Odpowiedzi, Komisja Konkursowa w terminie do 72 godziny od dnia zakończenia każdego etapu tygodniowego Konkursu wybierze spośród Uczestników 1-ego (jednego) Zwycięzcę, którego Odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najbardziej ciekawą lub kreatywną.
2. Nagrodami w Konkursie są 4 szczoteczki elektryczne Oral B Pro 600 o wartości 185 złotych i jedna szczoteczka elektryczna Oral B Genius 9000 o wartości 700 złotych.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne albo inne nagrody rzeczowe.
4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Wydający Nagrodę ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez wydającego Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.
5. Kryteriami wyboru zwycięskiej Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Odpowiedzi z zadaniem konkursowym, kreatywność, oryginalność, również walory językowe, przekazu komunikacyjnego.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem Story opublikowanego na Facebook w ciągu 72h od zakończenia Konkursu. Ponadto w ww. terminie Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną, w tym Organizator poinformuje Zwycięzcę o Nagrodzie, sposobie jej otrzymania, poprosi o potwierdzenie w formie wiadomości e-mail na adres rejestracja@studiose.med.pl czy Uczestnik brał udział w Konkursie oraz o przekazanie danych do jej odbioru: Imię i Nazwisko, adres email, adres wysyłki Nagrody na terytorium RP, numer telefonu oraz data urodzenia/wiek.
7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 48 h od otrzymania wiadomości, wysłać wiadomość na adres e-mail, o którym mowa w ust. 7 powyżej, zawierającą dane wskazane powyżej.
8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 7 powyżej, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. W przypadku, gdy w Konkursie wzięło udział lub zostało dopuszczonych do udziału mniej Uczestników niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

V. WYDANIE NAGRODY
Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z pkt. IV ust. 7 i 8, w terminie do trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest SE+ Studio Stomatologii Estetycznej Barbara Książkiewicz-Jóźwiak z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Stefana Batorego 6/2.
2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są dane Uczestników uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika na jego osobistym i publicznym profilu Facebook. W przypadku Zwycięzcy przetwarzane są również dane osobowe wskazane w pkt. IV ust. 7 Regulaminu („Dane”).
4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami, będą przetwarzane do czasu usunięcia prywatnych wiadomości z Odpowiedziami przez Organizatora, co nastąpi w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Dane Zwycięzcy podane celem wydania Nagrody zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty doręczenia Nagrody, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem). Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
5. Dane Zwycięzcy zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji Nagrody zgodnie z Regulaminem).
6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika Konkursu.
9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia czynności technicznych związanych z organizacją Konkursu jak również na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.
10. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z realizacji Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego nagrody oraz m.in. przepisy podatkowe, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych osobowych polegający na marketingu własnych produktów.
11. Uczestnikom przysługuje prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
– żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
– przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: rejestracja@studiose.med.pl

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Odpowiedzi.
2. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa własność zwycięskiej Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu;
d) w zakresie rozpowszechniania w ramach działań PR we wszelkich mediach, działaniach promocyjnych Studia Stomatologii Estetycznej Se.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: 31-135 Kraków, ul. Batorego 6/2 z dopiskiem „Kraków ze Zdrowym Uśmiechem”, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: rejestracja@studiose.med.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości „Kraków ze Zdrowym Uśmiechem”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji
5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem https://studiose.med.pl/aktualnosci/konkurs-na-portalu-facebook/ oraz w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, jak również obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Pozostałe
aktualności

Poznaj nasze usługi:

W SE+ Studio Stomatologii Estetycznej prowadzimy kompleksowe leczenie stomatologiczne na najwyższym światowym poziomie.

Nasi lekarze wykorzystują najnowsze techniki medyczne korzystają jednocześnie z nowoczesnych technologii, swoje umiejętności regularnie podnoszą uczestnicząc w licznych międzynarodowych konferencjach.

Zapoznaj się z naszą ofertą
gabinet dentystyczny